Politiek & Maatschappij
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

072 Alkmaar Politiek  - De gemeenteraadsverkiezing op 21 maart jl. leidde de komst in van een nieuwe coalitie in Alkmaar. In het coalitieakkoord “Alkmaar aan Zet” schetst de nieuwe coalitie, bestaande uit de partijen GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en CDA, de contouren van het nieuwe beleid voor de komende raadsperiode. In de nu gepresenteerde Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 geeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders concreet invulling aan deze contouren. Hoofdthema’s hierin zijn:

Goede leefbaarheid in Alkmaar en het buitengebied

Goede leefbaarheid hangt samen met een goede bereikbaarheid en het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit. Het college zet zich extra in om te blijven behoren tot een van de veiligste gemeenten in Nederland.

Vitale samenleving

Het is belangrijk dat iedereen meedoet in Alkmaar. Daarom blijft het college inzetten op maat-schappelijke ondersteuning en participatie. Ook een goed diversiteitsbeleid, goed (bewegings)-onderwijs, een breed palet aan culturele activiteiten en goede sportfaciliteiten dragen hieraan bij.

 Stimulerend ondernemersklimaat

Ruimte voor ondernemen is een belangrijk uitgangspunt. De gemeente ondersteunt initiatieven in het licht van citymarketing om Alkmaar een meer herkenbaar profiel te geven.

Meer duurzame gemeente

De opgave om van de gemeente Alkmaar een meer duurzame gemeente te maken pakt de gemeente aan samen met de inwoners. Het college zet onomkeerbare stappen naar een energie-neutrale gemeentelijke organisatie en zet zich in voor een zorgvuldige en intensieve communicatie.

Dienstverlenende organisatie

Het college staat voor een dienstverlenende organisatie, het schrappen overbodige regels en het als centrumgemeente verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de regio Alkmaar.

Gezond financieel beleid

Een gezond financieel beleid is essentieel om de ambities in de komende bestuursperiode te realiseren. Het college introduceert spelregels om te komen tot een strikte budgetdiscipline en komt met een integrale visie op de financiële positie.

Concrete acties die het college in de begroting voor volgend jaar onder meer voorstelt zijn:

 • afschaffen van de hondenbelasting
 • renoveren van korfbalveld Oosterhout
 • behouden van de Karavaan voor de stad
 • intensiveren van de samenwerking met de Metropool regio Amsterdam
 • uitbreiden van taalcursussen voor laaggeletterden in de wijk
 • aanstellen van 5 senior toezichthouders (oplopend naar € 350.000)
 • aanleggen van het breedbandnetwerk in het buitengebied
 • starten met de bouw van campus voor basisscholen de Driemaster en Nicolaas Beets in De Hoef
 • verbeteren van en extra onderhoud aan trottoirs (oplopend naar € 200.000)
 • vernieuwen van het NS-station Alkmaar-noord (€ 500.000)
 • opzetten van kwartiermakersfunctie voor broedplaatsen
 • voortzetten van de extra kaasmarkten
 • hosten van Tata Steel Chess Tournament op 16 januari 2019
 • opstellen van warmtevisie (€ 200.000) en aandacht voor klimaatbestendigheid (€ 300.000)
 • opstellen uitvoeringsplan woningbouw om de woningproductie te versnellen 
 • verlengen van de regeling startersleningen
 • investeren in rioleringen en wegen (€ 7 miljoen)
 • renoveren van kademuur Tuingracht De Rijp
 • investeren in onderwijshuisvesting

 

Wethouder financiën Pieter Dijkman zegt over de plannen: ‘Deze coalitie gaat de komende jaren investeren in onze gemeente. De samenleving verandert en daar spelen wij actief op in. De inzet daarbij is om meer ruimte te geven aan de lokale en de agrarische economie, te zorgen dat veiligheid bij ons in goede handen blijft, de stad bereikbaarheid te houden voor alle weggebruikers, toekomstgericht te maken en onomkeerbare stappen te zetten in de verduurzaming. Ook maakt het project de Kanaalzone zichtbaar dat er op verschillende locaties langs het Noordhollandsch kanaal een grote binnenstedelijke woningbouwopgave voor ons ligt.

Voor diverse doelgroepen moeten wij de komende jaren betaalbare woningen realiseren. Tegelijkertijd voeren wij  een duurzaam financieel beleid. Het college biedt de raad een sluitende begroting aan. Ook in meerjarenperspectief weten wij de gemeentefinanciën verantwoord en evenwichtig te houden. We houden de komende jaren zelfs iets over (zie onderstaande tab

Totaal positief resultaat (x € 1.000): 2019: 728; 2020: 1.852; 2021: 2.319; 2022: 1.097

‘Daarbij weten wij de gemeentelijke woonlasten laag te houden, deze stijgen volgend jaar slechts met de verwachte inflatie van 2,3 procent. Voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde bedragen de gemeentelijke woonlasten volgend jaar € 594,-. Daarmee blijft Alkmaar wederom één van de gemeenten met de laagste woonlasten’, aldus wethouder Pieter Dijkman.

Het college heeft de Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. De Raad behandelt deze op 5 november a.s.

Politiek Maatschappij Wetenschap

14 juni 2021

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine